1. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. 

2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. 

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 


4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. 

6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 


REKLAMACE

Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na Vaše náklady na adresu provozovny a do zásilky přibalit reklamační list. Reklamační list musí obsahovat Vaše kontaktní údaje, název zboží, popis závady, datum a Váš podpis.Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.Při vracení peněz za reklamaci vracíme celou částku včetně poštovného. 

Při uplatnění reklamace je nutné doložit: 
- doklad o nákupu zboží (případně kopie) 
- záruční list (pokud byl vystaven) 
- reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis, datum nákupu, datum reklamace, název reklamovaného zboží. 
Reklamované zboží musí být v záruční době vráceno včetně veškerého dodaného příslušenství. Opravené zboží Vám bude zasláno na naše náklady (balíkovou službou) 
po telefonické domluvě je možné osobně vyzvednout. 

Reklamace budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží. 

Ke stažení

Reklamační list.pdf

Dobropis - Vrácené zboží.pdf